شناسایی سیم و کابل مرغوب

شناسایی سیم و کابل مرغوب

شناسایی سیم و کابل مرغوب

شناسایی سیم و کابل مرغوب: سطح بیرونی یک سیم و کابل مطلوب نباید فرورفتگی و یا برجستگی داشته باشد و باید به صورت کاملا یک دست و یکنواخت باشد. یادتان باشد اگر پوشش روی یک سیم یا کابل دارای ضخامت بیشتری نسبت به انواع دیگر بود این امر لزوما نشان دهنده کیفیت آن سیم و یا کابل نیست. این ماجرا ممکن است ناشی از کم شدن مقدار مس استفاده شده در سیم باشد و از این طریق وزن سیم و یا کابل را به وزن استاندارد رساندن پس دقت کنید که سیم ها و کابل هایی که خریداری می کنید هم میزان رسانایی مورد نظر را داشته باشند و هم عایقی مناسب را دارا باشند.

بهتر است هنگام خرید تکه‌ ای از سیم را برش بزنید و به قسمت مرکزی آن که از فلز هادی مس تشکیل شده است نگاهی بیاندازید. یادتان باشد این قسمت باید درست در مرکز سطح پوششی قرار گرفته شده باشد. سطح مقطع سیم و کابل های مسی ممکن است اشکال مختلفی داشته باشند.

همچنین هنگامی که سیم را برش زدید باید توجه کنید که محافظ روی سیم‌ها به شکلی سیم را در بر گرفته باشد که در تمام اطراف سیم ضخامت این پوشش به صورت یکسان دیده شود. نکته دیگر این‌که پوشش بیرونی سیم باید به راحتی و به صورت ارتجاعی از قسمت فلزی (هادی مسی) جدا بشود.

این مورد در کابل‌ها نیز روندی مشابه دارد و باید توجه داشت که اگر چنانچه بخواهید سیم‌ها را از هم و از سطح پوشش روی آن‌ها جدا سازید این کار باید به راحتی امکان پذیر باشد.

shahbaz
ارسال دیدگاه